Partnerské instituce

Concentus Moraviae

Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae nabízí posluchačům příležitost propojit jedinečné hudební zážitky s návštěvou malebných měst Jižní Moravy a Vysočiny. Tři desítky koncertů klasické hudby v kostelích, synagogách, na zámcích či zámeckých nádvořích se každoročně konají v průběhu měsíce června.

Collegium 1704

Soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 byly založeny cembalistou a dirigentem Václavem Luksem v roce 2005 u příležitosti projektu Bach – Praha – 2005, jenž stál na počátku spolupráce s festivalem Pražské jaro. Od roku 2007, kdy se ve Francii proslavili se Zelenkovou Missa votiva, jsou pravidelnými hosty festivalů a prestižních pořadatelů po celé Evropě, kde vedle stěžejních děl 17. a 18. století představují mezinárodnímu publiku díla českých mistrů, především Jana Dismase Zelenky a Josefa Myslivečka. 

Národní divadlo

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol k hledání stále nových řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu. BOHEMIAN HERITAGE FUND je hrdým partnerem Národního divadla a podpora této umělecké instituce jasně odpovídá cílům a poslání nadačního fondu.

Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl

BOHEMIAN HERITAGE FUND je od roku 2011 spolupořadatelem Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, který je po Pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem v České republice. Festival je jedinečnou připomínkou života a díla zakladatele české národní hudby Bedřicha Smetany. Centrem festivalového dění je nádherný areál Státního zámku Litomyšl, který byl v roce 1999 zapsán na seznam kulturního světového dědictví UNESCO a v roce 2014 byl otevřen v novém hávu po dlouholeté rekonstrukci. Hlavní programovou náplní jsou operní inscenace, galakoncerty, hudba symfonická i hudba komorní. Podporu tradice, která již přesáhla půl století, považuje nadační fond za zásadní.

Smetanova výtvarná Litomyšl

BOHEMIAN HERITAGE FUND je generálním partnerem tohoto festivalu, který má úctyhodnou desetiletou tradici. Festival doplňuje nabídku pro návštěvníky Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. Koncept projektu je sám o sobě ojedinělý, počet zapojených subjektů a souběžně pořádaných výstav v jednom městě je bezpochyby unikátem. Původně doprovodná akce si tak postupně vydobyla renomé a stala se kulturním počinem obohacujícím českou výtvarnou sezónu. Nadační fond každoročně pořádá pilotní výstavu.

Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

Ministerstvo vykonává státní správu pro oblast knihovnictví a muzejnictví a řídí Památkovou inspekci jako svůj specializovaný kontrolní orgán v oboru státní památkové péče.

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica 

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica se z původně lokálního festivalu pořádaného v České Lípě orientovaného na duchovní hudbu stal po letech významným hudebním svátkem. Stal se událostí, která už není pouze záležitostí hudební, ale též společenskou a jejíž koncerty se odehrávají na mnoha místech Českolipska a Libereckého kraje. Festival se angažuje v sousedském dialogu mezi regionem severních Čech a Saskem, s nímž ho pojí nejen bohaté svazky historické, ale i četné závazky současné a budoucí. Mezinárodní hudební festival Lípa Musica má ambice být symbolem současnosti a snad i budoucnosti příhraničního nejen hudebního setkávání a tento kulturní dialog podporuje i BOHEMIAN HERITAGE FUND. 

Nadační fond Svatovítské varhany

 Pojem „svatovítské varhany“ není jednoznačný, protože v průběhu staletí existovala v katedrále sv. Víta na Hradčanech větší řada nástrojů různé kvality a velikosti, postupně upravovaných, doplňovaných a jedněch druhými nahrazovaných. Nadační fond byl založen zřizovatelem Arcibiskupstvím pražským za účelem realizace nových varhan na západní kruchtě katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. 

Arcibiskupství pražské a Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, jíž je péče o svatovítskou katedrálu svěřena, podnikly v nedávné minulosti přípravné kroky k realizaci projektu nových svatovítských varhan. Konkrétním vyústěním jejich činnosti byl v nedávné době vzniklý „Nadační fond Svatovítské varhany“, který byl řádné zaregistrován (Městský soud v Praze, IČ 02794471), má funkční orgány a zřízen bankovní účet (č.ú. 2109930876/2700 – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.) a pravidelně se schází k přípravě dalších kroků.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka zveřejnil dne 16. června 2014 celý projekt při slavnostní bohoslužbě ve svatovítské katedrále.